Download the PHP package yiiviet/yii2-payment without Composer

On this page you can find all versions of the php package yiiviet/yii2-payment. It is possible to download/install these versions without Composer. Possible dependencies are resolved automatically.

Please rate this library. Is it a good library?
yiiviet/yii2-payment
Rate from 1 - 5
Rated 4.00 based on 1 reviews

All versions of yii2-payment with dependencies

Informations about the package yii2-payment

YII2 Việt Nam Payment

Yii2 Extension hổ trợ bạn tích hợp các cổng thanh toán trong nước.

Latest Stable Version Total Downloads Build Status Code Coverage Scrutinizer Code Quality Yii2

Hiện nay các cổng thanh toán trong nước có cấu trúc API rất đa dạng và ít có điểm chung, khiến cho việc chúng ta xây dựng các api-client cũng gặp nhiều khó khăn, chính vì vậy extension này được sinh ra nhằm đồng bộ các phương thức của các cổng thanh toán, giúp cho việc tích hợp sẽ dễ dàng hơn, nó được thiết kế theo nguyên tắc DRY giúp bạn tối giản lại các tham trị khi tạo request gửi lên các cổng thanh toán, chính vì tất cả các cổng thanh toán đều có phương thức chung nên nó sẽ giúp cho bạn chuyển tiếp từ cổng thanh toán này sang cổng thanh toán khác đơn giản hơn.

Ví dụ:

Các cổng thanh toán được hổ trợ:

Yêu cầu

Cài đặt

Cài đặt thông qua composer nếu như đó là một khái niệm mới với bạn xin click vào đây để tìm hiểu nó.

hoặc thêm

vào phần require trong file composer.json.

Tài liệu


Version
Requires php Version >=7.1.0
yiisoft/yii2 Version >=2.0.13
vxm/yii2-gateway-clients Version >=2.0.1

The package yiiviet/yii2-payment contains the following files

Loading the files please wait ....