Packages from the vendor symfony

symfony/acl-bundle
symfony/amazon-mailer
symfony/amazon-sqs-messenger
symfony/amqp-messenger
symfony/amqp-pack
symfony/annotations-pack
symfony/apache-pack
symfony/asset
symfony/assetic-bundle
symfony/beanstalkd-messenger
symfony/browser-kit
symfony/cache
symfony/cache-contracts
symfony/class-loader
symfony/config
symfony/console
symfony/contracts
symfony/css-selector
symfony/debug
symfony/debug-bundle
symfony/debug-pack
symfony/dependency-injection
symfony/deprecation-contracts
symfony/discord-notifier
symfony/doctrine-bridge
symfony/doctrine-messenger
symfony/dom-crawler
symfony/dotenv
symfony/error-handler
symfony/esendex-notifier
symfony/event-dispatcher
symfony/event-dispatcher-contracts
symfony/expression-language
symfony/filesystem
symfony/finder
symfony/firebase-notifier
symfony/flex
symfony/force-lowest
symfony/form
symfony/framework-bundle
symfony/framework-standard-edition
symfony/free-mobile-notifier
symfony/google-chat-notifier
symfony/google-mailer
symfony/http-client
symfony/http-client-contracts
symfony/http-foundation
symfony/http-kernel
symfony/icu
symfony/image-fixtures
symfony/inflector
symfony/infobip-notifier
symfony/intl
symfony/ldap
symfony/linked-in-notifier
symfony/locale
symfony/lock
symfony/lts
symfony/mailchimp-mailer
symfony/mailer
symfony/mailgun-mailer
symfony/mailjet-mailer
symfony/maker-bundle
symfony/mattermost-notifier
symfony/mercure
symfony/mercure-bundle
symfony/messenger
symfony/mime
symfony/mobyt-notifier
symfony/monolog-bridge
symfony/monolog-bundle
symfony/nexmo-notifier
symfony/notifier
symfony/options-resolver
symfony/orm-pack
symfony/ovh-cloud-notifier
symfony/panther
symfony/panthere
symfony/phpunit-bridge
symfony/polyfill
symfony/polyfill-apcu
symfony/polyfill-ctype
symfony/polyfill-iconv
symfony/polyfill-intl-grapheme
symfony/polyfill-intl-icu
symfony/polyfill-intl-idn
symfony/polyfill-intl-messageformatter
symfony/polyfill-intl-normalizer
symfony/polyfill-mbstring
symfony/polyfill-php54
symfony/polyfill-php55
symfony/polyfill-php56
symfony/polyfill-php70
symfony/polyfill-php71
symfony/polyfill-php72
symfony/polyfill-php73
symfony/polyfill-php74
symfony/polyfill-php80
symfony/polyfill-util
symfony/polyfill-uuid
symfony/polyfill-xml
symfony/postmark-mailer
symfony/process
symfony/profiler-pack
symfony/propel1-bridge
symfony/property-access
symfony/property-info
symfony/proxy-manager-bridge
symfony/psr-http-message-bridge
symfony/rate-limiter
symfony/redis-messenger
symfony/requirements-checker
symfony/rocket-chat-notifier
symfony/routing
symfony/security
symfony/security-acl
symfony/security-bundle
symfony/security-core
symfony/security-csrf
symfony/security-guard
symfony/security-http
symfony/semaphore
symfony/sendgrid-mailer
symfony/sendinblue-mailer
symfony/sendinblue-notifier
symfony/serializer
symfony/serializer-pack
symfony/service-contracts
symfony/sinch-notifier
symfony/skeleton
symfony/slack-notifier
symfony/smsapi-notifier
symfony/standard-profile
symfony/stopwatch
symfony/string
symfony/swiftmailer-bridge
symfony/swiftmailer-bundle
symfony/symfony
symfony/symfony-demo
symfony/symfony-installer
symfony/symfony1
symfony/telegram-notifier
symfony/templating
symfony/test-pack
symfony/thanks
symfony/translation
symfony/translation-contracts
symfony/twig-bridge
symfony/twig-bundle
symfony/twig-pack
symfony/twilio-notifier
symfony/uid
symfony/validator
symfony/var-dumper
symfony/var-exporter
symfony/web-link
symfony/web-profiler-bundle
symfony/web-server-bundle
symfony/webpack-encore-bundle
symfony/webpack-encore-pack
symfony/website-skeleton
symfony/workflow
symfony/yaml
symfony/zulip-notifier