Packages from the vendor karavasilev

karavasilev/cryptomanana